Regulamin uczestnictwa w 12. Ogólnopolskim Kongresie Ratowników Medycznych

 

 

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy o uczestnictwo w Kongresie lub Imprezie Towarzyszącej. Regulamin NIE MA zastosowania do umowy zakwaterowania, którą Uczestnik samodzielnie zawiera z odrębnym podmiotem.
 2. Umowa – umowa o uczestnictwo Uczestnika w Kongresie lub Imprezie Towarzyszącej, zawarta pomiędzy Organizatorem Kongresu a Uczestnikiem zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Kongres – 12. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych, odbywający się w dniach 17-19 października 2024 roku w Krakowie (stacjonarnie) oraz online, na zasadach opisanych w Regulaminie poniżej i z zastrzeżeniem postanowień pkt VIII.
 4. Impreza Towarzysząca – Organizator Kongresu dopuszcza możliwość zorganizowania dodatkowej imprezy integracyjnej (nie stanowiącej programu merytorycznego Kongresu, w szczególności nie objętej opłatą kongresową, nie finansowanej ze środków firm farmaceutycznych zrzeszonych w Infarmie, wymagającą odrębnego zgłoszenia) w ramach Kongresu, co zostanie potwierdzone do dnia 2.09.2024 poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej pod adresem www.ratownicymedyczni.com. Impreza odbędzie się w dniu 18.10.2024 roku.
 5. Organizator - ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144- 18-83, REGON 121417864, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 58 000,00 zł, strona umowy o uczestnictwo w Kongresie lub Imprezie Towarzyszącej.
 6. Uczestnik – uczestnik Kongresu lub Imprezy Towarzyszącej.
 7. Biuro Kongresu – biuro uruchomione podczas trwania Kongresu w miejscu jego odbywania się.
 8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Konsument:
  1.  osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  2. osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Program Kongresu

 1. Przewidywane założenia programowe Kongresu oraz Imprezy Towarzyszącej dostępne są pod adresem www.ratownicymedyczni.com. Szczegółowy program Kongresu zostanie udostępniony do dnia 27 września 2024 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania, z ważnych przyczyn, zmiany programu Kongresu lub Imprezy Towarzyszącej ustalonych po dniu 27 września 2024 roku, a także zmiany lokalizacji Imprezy Towarzyszącej (jednak w obrębie Krakowa), o czym uczestnicy zostaną poinformowani poprzez e-mail. Przez ważne przyczyny, o których mowa powyżej, należy rozumieć okoliczności niezależne od Organizatora.
 3. Zmieniając program z przyczyn wskazanych powyżej Organizator dołoży starań, aby nowy program był na nie niższym merytorycznie poziomie, co przed dokonaniem zmiany, a także aby zmienione elementy programu były o tematyce możliwie najbliższej jego pierwotnej wersji.
 4. Niezależnie od zapewnienia możliwości udziału w Kongresie w sposób stacjonarny lub online, Organizator dopuszcza, bez dodatkowej opłaty, ewentualność ograniczonego czasowo udostępnienia Uczestnikom nagrań video poszczególnych wykładów. Udostępnienie ww. nagrań uzależnione jest od uzyskania zgody poszczególnych prelegentów.

Zawarcie Umowy - rejestracja uczestnictwa w Kongresie i Imprezie Towarzyszącej

 1. Stroną Umowy o uczestnictwo w Kongresie i Imprezie Towarzyszącej jest Uczestnik.
 2. Zawarcie Umowy (rejestracja) następuje z chwilą przesłania przez Uczestnika do Organizatora wypełnionego formularza online poprzez system rejestracji online, dostępny na stronie internetowej www.ratownicymedyczni.com
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, termin dokonania rejestracji dla uczestników biorących  udział w Kongresie stacjonarnie i w Imprezie Towarzyszącej upływa w dniu 4 października 2024 roku. Uczestnicy online mogą dokonywać rejestracji również podczas trwania Kongresu.  
 4. Do wzięcia udziału w Imprezie Towarzyszącej stacjonarnie, uprawniona jest ograniczona liczba osób, o czym decyduje kolejność wpływu opłat kongresowych na rachunek bankowy Organizatora.
 5. W przypadku wyczerpania miejsc na udziału w Imprezie Towarzyszącej przed dniem wskazanym w ust. 3 powyżej, Organizator ma prawo wstrzymania dalszej rejestracji i zamknięcia listy uczestników.
 6. Po upływie terminu, wskazanego w ust. 3 powyżej, w zależności od dostępności miejsc, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo jedynie w Biurze Kongresu, podczas rejestracji w miejscu obrad, chyba, że Organizator Kongresu każdorazowo indywidualnie wyrazi zgodę na dokonanie zgłoszenia w inny sposób. Wyrażenie zgody na dokonanie zgłoszenia w inny sposób może nastąpić, w szczególności, poprzez potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 7. Udział w Kongresie lub w dodatkowo płatnej Imprezie Towarzyszącej możliwy jest po dokonaniu opłaty określonej w pkt. IV Regulaminu.
 8. Zgłoszenie udziału w Kongresie dokonane w sposób niezgodny z Regulaminem może nie zostać przyjęte.
 9. Do wstępu na Kongres stacjonarny upoważnione będą jedynie osoby posiadające identyfikatory kongresowe, otrzymane od Organizatora Kongresu, po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty kongresowej. Dostęp do treści Kongresu w wersji online możliwy będzie po zalogowaniu do indywidualnego konta, które zostanie utworzone poprzez rejestrację na stronie www.ratownicymedyczni.com i po dokonaniu opłaty, zgodnie z tabelą opłat dostępną na stronie www.ratownicymedyczni.com
 10. Do wejścia na Imprezę Towarzyszącą upoważnione będą jedynie osoby zarejestrowane i posiadające bilet wstępu.
 11. Potwierdzenie obecności Uczestników stacjonarnych oraz odbiór materiałów kongresowych podczas Kongresu możliwe są w godzinach działania Biura Kongresu.
 12. Biuro Kongresu będzie czynne dla Uczestników stacjonarnych:
  1. czwartek, 17 października 2024 roku, w godz. 16.00-19.00
  2. piątek, 18 października 2024 roku, w godz. 08.00-16.00
  3. sobota, 19 października 2024 roku, w godz. 08.30-15.00

Opłaty – wysokość i zakres

 1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Kongresie oraz za uczestnictwo w Imprezie Towarzyszącej dostępna jest na stronie www.ratownicymedyczni.com
 2. Zakres opłaty:
  1. w przypadku udziału stacjonarnego w Kongresie opłata OBEJMUJE:
   1. udział w sesjach,
   2. udział w wirtualnej oraz stacjonarnej wystawie medycznej
   3. certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi,
   4. wyżywienie w dniu 18 października 2024 roku – lunch i przerwa kawowa,
   5. wyżywienie w dniu 19 października 2024 roku –przerwa kawowa,
  2. w przypadku Uczestników Kongresu online opłata OBEJMUJE:
   1. dostęp do wykładów on-line w czasie transmisji na żywo,
   2. dostęp do wybranych nagrań wykładów w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie przez wykładowcę (w okresie od 18.11.2024-31.01.2025),
   3. udział w wirtualnej wystawie medycznej,
   4. certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi.
 3. Opłaty można dokonać:
  1. w formie przelewu bankowego (ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o., mBank S.A. 70 1140 1081 0000 2164 4100 1009 z dopiskiem "Kongres" oraz imieniem i nazwiskiem osoby, za którą dokonywana jest wpłata),
  2. płatnością online za pomocą karty płatniczej (obsługiwaną przez firmę Przelewy24)
   1. Visa
   2. Visa Electron
   3. MasterCard
  3. Płatnością mobilną (obsługiwana przez firmę Przelewy24)
  4. szybkim przelewem online (obsługiwanym przez firmę Przelewy24.)
  5. BLIK (obsługiwanym przez firmę Przelewy24)
 4. Podczas Kongresu istnieje możliwość opłacenia uczestnictwa online wyłącznie za pomocą karty płatniczej lub przez szybki przelew online.
 5. W przypadku formy płatności przez przelew bankowy, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni od zawarcia Umowy (dokonania rejestracji w systemie rejestracji online), a także do niezwłocznego przesłania potwierdzenia jej dokonania pocztą e-mail na adres www.ratownicymedyczni.com. W przypadku płatności online za pomocą karty płatniczej oraz szybkiego przelewu online (obsługiwanych przez firmę Przelewy24) płatności dokonuje się z chwilą rejestracji.
 6. W przypadku niewniesienia opłaty lub wniesienia opłaty w niższej wysokości niż wymagana, Uczestnik zostanie wezwany do zapłaty, a w przypadku niedokonania lub nieuzupełnienia opłaty Organizator Kongresu uprawniony będzie, według swojego wyboru, do anulowania zgłoszenia (odstąpienia od Umowy) w terminie do 4 października 2024 roku lub do dochodzenia zapłaty na zasadach przewidzianych w przepisach prawa. Jeżeli Uczestnik dokonał jakiejkolwiek wpłaty, w przypadku anulowania zgłoszenia zostanie mu ona zwrócona na rachunek bankowy, z którego został wykonany przelew, z potrąceniem kwoty w wysokości 20% wpłaty. W przypadku Konsumentów wszelkie rozliczenia, o których mowa w niniejszym ustępie, zostaną dokonane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie do umów z konsumentami.
 7. Wysokość opłaty ustala się na dzień dokonania jej wpłaty w pełnej wysokości, nie zaś na dzień wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 8. Dane do faktury VAT podane w formularzu podczas rejestracji są ostateczne. Faktura VAT za uczestnictwo zostanie wystawiona zgodnie z podanymi danymi. W przypadku zmiany podmiotu finansującego udział Uczestnika w Kongresie, tj. zwrotu Uczestnikowi dokonanej opłaty w związku z pokryciem tej opłaty na rzecz Uczestnika przez osobę trzecią, Organizator zwraca Uczestnikowi wniesioną opłatę pomniejszoną o 20% (która to kwota pokrywa czynności administracyjne Organizatora związane z dokonywaną zmianą). Zwrot opłaty zostanie dokonany po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Organizatora opłaty za uczestnictwo w Kongresie dokonanej przez osobę trzecią. Postanowienie powyżej nie dotyczy Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.

Rezygnacja z uczestnictwa w Kongresie lub Imprezie Towarzyszącej

 1. Uczestnik Kongresu ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny na zasadach opisanych poniżej.
 2. Z uwzględnieniem ust. 3 poniżej (dotyczącego Konsumentów), w przypadku oświadczenia o odstąpieniu od Umowy otrzymanego przez Organizatora:
  1. do 20 września 2024 roku., Uczestnik otrzyma zwrot 80% z pełnej opłaty kongresowej,
  2. po 20 września 2024 roku Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek części opłaty kongresowej.

   Postanowienia pkt i) oraz pkt ii) nie dotyczą Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
    
 3. W przypadku Uczestników będących Konsumentami, zawierających Umowę na odległość, przysługuje im, niezależnie od prawa przyznanego w ust. 2 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z tego prawa przez Konsumenta Umowę uważa się za niezawartą, a opłata wniesiona przez Konsumenta zostanie mu w całości zwrócona (z wyjątkiem sytuacji wskazanych w Regulaminie) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w żadnym jednak przypadku nie zostaną naliczone żadne opłaty w związku z tym zwrotem. W celu odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu (jednak nie jest to obowiązkowe).
 4. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w zakresie:
  1. Imprezy Towarzyszącej - na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (wyłączenie dotyczące usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi)
  2. Kongresu stacjonarnego oraz udziału w Kongresie online na żywo - jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. Jeżeli Konsument wykonał prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu ww. żądania (ale przed wykonaniem usługi w całości), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wskazanej w Umowie opłaty kongresowej.
 5. Poza prawem do odstąpienia od Umowy, wskazanym w ust. 2 i 3 powyżej, wyłącza się, w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, możliwość rozwiązania w jakikolwiek sposób Umowy przez  Uczestnika Kongresu.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane w dowolnej  formie, m.in.:
  1. wiadomości e-mail na adres kongres@ratownicymedyczni.com (e-mail zawierający rezygnację powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji lub potwierdzać  w inny sposób tożsamość Uczestnika Kongresu),
  2. listownie na adres Organizatora (pod uwagę brana będzie data otrzymania oświadczenia przez Organizatora, natomiast przypadku Konsumentów liczy się data nadania oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy).
 7. Opłaty będą zwracane:
  1. w przypadku przelewu bankowego - na rachunek bankowy, wskazany przez Uczestnika,  
  2. w przypadku płatności kartą kredytową - wyłącznie na kartę użytą podczas płatności.
  3. w przypadku szybkiego przelewu online oraz płatności BLIK – na rachunek, z którego została dokonana płatność.
 8. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości Organizator zaznacza, że Regulamin, w tym prawo do odstąpienia od Umowy, nie ma zastosowania do umowy zakwaterowania, którą Uczestnik samodzielnie zawiera z odrębnym podmiotem.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest: ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884, NIP 6751441883, REGON 121417864, kapitał zakładowy 58.000,00 złotych

  Dane osobowe przetwarzane są na opisanych poniżej zasadach.
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail: ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – biuro@zizce.edu.pl
 3. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Kongresie.
 4. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wzięcia udziału w Kongresie (w tym założenia konta online przez Uczestników online), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (rozliczenia podatkowe), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora danych osobowych lub podmiotów trzecich, jednakże tylko w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji odrębnych zgód w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 6. Dane osobowe Uczestnika będą udostępnione:
  1. podwykonawcom Organizatora na potrzeby realizacji Kongresu, w tym usług podwykonawcy dostarczającego system rejestracji online, służący rejestracji uczestnictwa w Kongresie (Mobile Madness Sp. z o.o., ul. Jana Twardowskiego 3 / 35, 35-302 Rzeszów, KRS 0000709762, REGON 368993527, NIP 813-376-58-46) , Przelewy24 (PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068) w przypadku płatności za jej pośrednictwem, a także obsługi księgowej, prawnej lub informatycznej Organizatora,
  2. w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji stosownych zgód w zakresie marketingu, dane mogą być udostępnione w zależności od zakresu udzielonej zgody innym podmiotom współpracującym z ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, których działalność związana jest z branżą medyczną lub farmaceutyczną.
 7. Dane osobowe przetwarzane:
  1. w celu udziału w Kongresie będą przetwarzane przez czas realizacji Kongresu, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi,
  2. w przypadku Uczestników online, którzy założyli konto online, będzie ono aktywne do czasu jego usunięcia przez Uczestnika, jednak nie dłużej, niż rok od zakończenia Kongresu,
  3. w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe – do czasu jej odwołania,
 8. Uczestnikowi przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Odpowiedzialność

 1. Uczestnivy zobowiązują się do przestrzegania przepisów ppoż. oraz BHP.
 2. Uczestnicy odpowiadają za swoje rzeczy w miejscu Kongresu.
 3. Uczestnicy zobowiązani będą do naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, określonych przepisami prawa.
 4. Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za zgodność z Umową realizacji Kongresu oraz Imprezy towarzyszącej (w tym usług cyfrowych lub treści cyfrowych). Zasady odpowiedzialności regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz, w odniesieniu do Konsumentów, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Zmiana zasad organizacji Kongresu

 1. Organizator zawiadomi Uczestników o zmianie zasad organizacji Kongresu za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany podczas rejestracji, a także poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.ratownicymedyczni.com
 2. Opłata kongresowa Uczestników stacjonarnych biorących udział w Kongresie on-line zostanie obniżona do wysokości opłaty obowiązującej Uczestników online.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad organizacji Kongresu w związku z siłą wyższą, (w tym z epidemią COVID-19), w szczególności poprzez przeprowadzenie Kongresu wyłącznie online.

Wymagania techniczne

 1. Kongres można oglądać na żywo w dniach 17-19.10.2024 na stronie kongresu pod adresem www.ratownicymedyczni.com
 2. Aby uzyskać punkty edukacyjne za udział w kongresie należy pozostać zalogowanym do swojego konta każdego dnia trwania kongresu i brać udział w transmisji przez co najmniej 70% czasu trwania Kongresu.
 3. Do transmisji Kongresu konieczne jest zalogowanie. Można to zrobić na stronie www.ratownicymedyczni.com klikając w zakładkę ZALOGUJ SIĘ.
 4. Należy sprawdzić czy login i hasło działają. Login to adres mailowy, który został podany w procesie rejestracji, hasło zostało przesłane w mailu z potwierdzeniem.
 5. Organizator rekomenduje korzystanie z 4 przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Edge, Safari.
 6.  Należy zadbać, aby przeglądarka, która jest w użyciu była zaktualizowana.
 7. W przypadku problemów z transmisją w jednej z przeglądarek, należy  skorzystać z innej (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
 8. Należy zadbać aby łącze internetowe było stabilne. Jakość połączenia może być uzależniona od szybkości posiadanego przez użytkownika Internetu. Zalecana prędkość to minimum 4 Mbps.
 9. Transmisję można obejrzeć na urządzeniu mobilnym (rekomendujemy połączenie 4G/LTE). Należy pamiętać jednak, że prędkość łącza komórkowego jest zmienna i zależna od wielu czynników takich jak np. lokalizacja czy warunki pogodowe.
 10. Zaleca się zamknięcie innych aplikacji (również tych działających w tle – w przypadku urządzenia mobilnego) oraz otwartych kart przeglądarki.
 11. Należy sprawdzić czy głośniki urządzenia są włączone oraz zweryfikować poziom dźwięku swojej przeglądarki.
 12. Należy sprawdzić poziom dźwięku w oknie transmisji.
 13. Jeżeli  wtyczka AdBlock jest w użyciu, należy ją wyłączyć lub dodać do wyjątków  stronę www.ratownicymedyczni.com wraz z jej podstronami.
 14. Oprogramowanie antywirusowe, może również wpłynąć na jakość transmisji – w przypadku problemów należy sprawdzić ustawienia swojego oprogramowania.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku ewentualnych pytań lub reklamacji należy skontaktować się z Organizatorem Kongresu pod adresem e-mail: kongres@ratownicymedyczni.com lub telefonicznie +48 12 422-09-20W przypadku ewentualnego sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. W przypadku Konsumentów obowiązują zasady ogólne.
 2. W przypadku składania reklamacji należy szczegółowo opisać zastrzeżenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu 14 dni od otrzymania kompletnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 3. W przypadku powstania ewentualnego sporu pomiędzy Organizatorem a Konsumentem wynikłego z Umowy, Organizator może ewentualnie wyrazić zgodę na rozwiązanie go w sposób polubowny, każdorazowo określony przez jego strony.
 4. Zasady pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 5. Organizator informuje o możliwości skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami w ramach platformy udostępnionej przez organy Unii Europejskiej która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. Kopiowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek utworów udostępnionych w ramach Kongresu jest zabronione, o ile nie postanowiono inaczej.
 7. Uczestnicy nie mogą dostarczać w związku z udziałem w Kongresie jakichkolwiek treści bezprawnych.

 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie
31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3
Adres e-mail: biuro@zizce.edu.pl

 

Ja, niżej podpisana/y ____________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy uczestnictwa w 12. Ogólnopolskim Kongresie Ratowników Medycznych

Informuję, że ww. Umowę zawarłam/ - em w dniu (data dokonania zgłoszenia) _____________________

 

imię i nazwisko

_________________________

adres

_________________________

data

_________________________

podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)