UCZESTNICTWO - 7. OKRM

Przejdź do treści
UCZESTNICTWO

TABELA OPŁAT

Rejestracja na 7. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych odbywa się poprzez system rejestracji Coffee. Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na każdym z etapów rejestracji.
do 30 czerwca
2019 roku
po 30 czerwca
2019 roku
299 zł brutto
399 zł brutto
WARUNKI UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE POWINNO NASTĄPIĆ POPRZEZ:
wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej ww.ratownicymedyczni.com oraz wysłanie kopii dowodu wpłaty pocztą, pocztą e-mail na adres kongres@ratownicymedyczni.com
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 września 2019 roku [liczy się data wpływu do Organizatora Kongresu].

Po tym terminie, w zależności od dostępności miejsc, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo jedynie w Biurze Kongresu, podczas rejestracji w miejscu obrad, chyba, że Organizator każdorazowo indywidualnie wyrazi zgodę na dokonanie zgłoszenia w inny sposób. Wyrażenie zgody na dokonanie zgłoszenia w inny sposób może nastąpić, w szczególności, poprzez przyjęcie zgłoszenia potwierdzone informacją zwrotną. W przypadku przyjęcia przez Organizatora zgłoszenia uczestnictwa dokonanego po 15 września 2019 roku, Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu materiałów.
Zgłoszenie jest skuteczne z chwilą otrzymania przez Organizatora zgłoszenia oraz wpłaty.

Uwaga!
Do zgłoszenia  należy załączyć kopię dowodu wpłaty!
Zgłoszenie dokonane w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem może nie zostać przyjęte przez Organizatora.

Uwaga!
Organizatorzy zastrzegają sobie, w przypadku wyczerpania miejsc, prawo zamknięcia listy uczestników Kongresu przed 15 września 2019 roku.

Wpłat należy dokonywać na konto:
ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o.,
ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków

mBank 70 1140 1081 0000 2164 4100 1009
z dopiskiem "Kongres" oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika

Wysokość opłaty ustala się na dzień dokonania wpłaty, nie zaś na dzień dokonania zgłoszenia.

ZAKRES OPŁATY KONGRESOWEJ
Opłata kongresowa obejmuje:
 • udział w Uroczystym Rozpoczęciu oraz Sesji Inauguracyjnej w dniu 3 października 2019 roku,
 • udział we wszystkich sesjach oraz wystawie towarzyszącej,
 • pakiet materiałów kongresowych,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • wyżywienie w dniu 4 października 2019 roku – lunch i przerwa kawowa,
 • wyżywienie w dniu 5 października 2019 roku – przerwa kawowa.

OPŁATY MOŻNA DOKONAĆ:
 • w formie przelewu bankowego,
 • w formie przekazu pocztowego,
 • osobiście w siedzibie Organizatora Kongresu,
 • płatnością online za pomocą karty płatniczej (obsługiwaną przez firmę eCard S.A.): Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic

WARUNKI REZYGNACJI
Uczestnik może zrezygnować z udziału w Kongresie. W przypadku oświadczenia o odstąpieniu od Umowy otrzymanego przez Organizatora:
 • do 6 września 2019 roku, odpowiednio Uczestnik lub Podmiot wysyłający otrzymają zwrot 80% opłaty kongresowej lub opłaty za Imprezy Towarzyszące,
 • po 6 września 2019 roku Uczestnik lub Podmiot wysyłający nie będą uprawnieni do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek części opłaty kongresowej lub opłaty za Imprezy Towarzyszące

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane w formie:
 • Listu e-mail na adres e-mail kongres@ratownicymedyczni.com (E-mail zawierający rezygnację powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji),
 • faksu na nr 12 421 40 50,
 • listownie na adres Organizatora (pod uwagę brana będzie data otrzymania oświadczenia przez Organizatora, powyższe nie dotyczy Konsumentów, w których przypadku liczy się data nadania oświadczenia).
Wróć do spisu treści