Regulamin


REGULAMIN
uczestnictwa w 8. Ogólnopolskim Kongresie Ratowników Medycznych


I. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy o uczestnictwo w Kongresie.
 2. Umowa – umowa o uczestnictwo Uczestnika w Kongresie, zawarta pomiędzy Organizatorem Kongresu a Uczestnikiem zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Kongres – 8. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych, odbywający się w dniach 15-17 października 2020 roku, dla pierwszych 200 Uczestników (którzy wybiorą podczas rejestracji taką opcję) w Auditorium Maximum w Krakowie (stacjonarnie), a dla pozostałej części Uczestników online, na zasadach opisanych w Regulaminie poniżej i z zastrzeżeniem postanowień pkt IX Regulaminu
 4. Organizator Kongresu - ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-83, REGON 121417864, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 58 000,00 zł, strona Umowy.
 5. Uczestnik – uczestnik Kongresu.
 6. Biuro Kongresu – biuro uruchomione podczas trwania Kongresu w miejscu jego odbywania się.
 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
II. Program Kongresu
 1. Przewidywane założenia programowe Kongresu dostępne są pod adresem www.ratownicymedyczni.com. Program Kongresu zostanie udostępniony do dnia 18 września 2020 roku.
III. Zawarcie Umowy - rejestracja uczestnictwa w Kongresie
 1. Stroną Umowy o uczestnictwo w Kongresie jest Uczestnik.
 2. Zawarcie Umowy (rejestracja) następuje przez wypełnienie formularza on-line poprzez system rejestracji on-line, dostępny na stronie internetowej www.ratownicymedyczni.com.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, termin dokonania rejestracji dla Uczestników biorących udział w Kongresie stacjonarnie upływa w dniu 25 września 2020 roku. Uczestnicy online mogą dokonywać rejestracji aż do rozpoczęcia Kongresu.
 4. Do wzięcia udziału w Kongresie stacjonarnie, tj. w sali Auditorium Maximum, uprawnionych jest wyłącznie pierwszych 200 Uczestników, o czym decyduje kolejność wpływu opłat kongresowych na rachunek bankowy Organizatora. W przypadku wyczerpania miejsc stacjonarnych udziału w Kongresie przed dniem wskazanym w ust. 3 powyżej, Organizator ma prawo wstrzymania dalszej rejestracji i wcześniejszego zamknięcia listy Uczestników.
 5. Po upływie terminu, wskazanego w ust. 3 powyżej, w zależności od dostępności miejsc, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo jedynie w Biurze Kongresu, podczas rejestracji w miejscu obrad, chyba, że Organizator Kongresu każdorazowo indywidualnie wyrazi zgodę na dokonanie zgłoszenia w inny sposób. Wyrażenie zgody na dokonanie zgłoszenia w inny sposób może nastąpić, w szczególności, poprzez potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 6. Udział w Kongresie możliwy jest po dokonaniu opłaty określonej w pkt. IV Regulaminu.
 7. Zgłoszenie udziału w Kongresie dokonane w sposób niezgodny z Regulaminem może nie zostać przyjęte.
 8. Do wstępu na Kongres stacjonarny upoważnione będą jedynie osoby posiadające identyfikatory kongresowe, otrzymane od Organizatora Kongresu, po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty kongresowej. Dostęp do treści Kongresu w wersji online możliwy będzie po założeniu przez Uczestnika indywidualnego konta i po zalogowaniu do niego za pomocą loginu oraz hasła.
 9. Rejestracja Uczestników stacjonarnych podczas kongresu możliwa jest w godzinach działania Biura Kongresu.
 10. Biuro Kongresu będzie czynne dla Uczestników stacjonarnych:
  • czwartek, 15 października 2020 roku, w godz. 17.00-19.00
  • piątek, 16 października 2020 roku, w godz. 08.00-16.00
  • sobota, 17 października 2020 roku, w godz. 08.30-15.00
IV. Opłaty – wysokość i zakres
 1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Kongresie dostępna jest na stronie www.ratownicymedyczni.com
 2. Zakres opłaty:
  • w przypadku Uczestników stacjonarnych opłata OBEJMUJE:
   • udział w sesjach,
   • udział w wirtualnej wystawie medycznej
   • certyfikat uczestnictwa,
   • wyżywienie w dniu 16 października 2020 roku – lunch i przerwa kawowa,
   • wyżywienie w dniu 17 października 2020 roku –przerwa kawowa,
  •  w przypadku Uczestników online opłata OBEJMUJE:
   • możliwość udziału w sesjach on-line, transmitowanych na żywo
   • udział w wirtualnej wystawie medycznej
   • certyfikat uczestnictwa
 3. Opłaty można dokonać:
  • w formie przelewu bankowego (ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o., mBank S.A. 70 1140 1081 0000 2164 4100 1009 z dopiskiem "Kongres" oraz imieniem i nazwiskiem osoby, za którą dokonywana jest wpłata),
  • w formie przekazu pocztowego,
  • płatnością online za pomocą karty płatniczej (obsługiwaną przez firmę eCard S.A.):
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • Maestro
   • MasterCard Electronic

          
 1. W przypadku formy płatności przez przelew bankowy lub przekaz pocztowy, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 3 dni od zawarcia Umowy (dokonania rejestracji w systemie rejestracji on-line), a także do niezwłocznego przesłania potwierdzenia jej dokonania pocztą e-mail na adres kongres@ratownicymedyczni.com lub faxem na numer: +48 12 421-40-50. W przypadku płatnością online za pomocą karty płatniczej (obsługiwaną przez firmę eCard S.A.) płatność następuje z chwilą rejestracji.
 2. W przypadku niewniesienia opłaty lub wniesienia opłaty w niższej wysokości niż wymagana, Uczestnik zostanie wezwany do zapłacenia różnicy, a w przypadku niedokonania lub nieuzupełnienia opłaty Organizator Kongresu uprawniony będzie do anulowania zgłoszenia w terminie do 25 września 2020 roku. Jeżeli Uczestnik dokonał jakiejkolwiek wpłaty, w przypadku anulowania zgłoszenia zostanie mu ona zwrócona na rachunek bankowy, z którego został wykonany przelew, z potrąceniem kwoty w wysokości 20% wpłaty. W przypadku Konsumentów rozliczenia zostaną dokonane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wysokość opłaty ustala się na dzień dokonania jej wpłaty, nie zaś na dzień wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 4. Udział w Kongresie możliwy jest po dokonaniu opłaty.
 5. Dane do faktury VAT podane w formularzu podczas rejestracji są ostateczne. Faktura VAT za uczestnictwo zostanie wystawiona zgodnie z podanymi danymi.
V. Rezygnacja z uczestnictwa w Kongresie oraz zmiana podmiotu pokrywającego opłatę
 1. Uczestnik Kongresu ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny na zasadach opisanych poniżej.
 2. W przypadku oświadczenia o odstąpieniu od Umowy otrzymanego przez Organizatora:
  • do 4 września 2020 r., Uczestnik otrzymają zwrot 80% dokonanej opłaty kongresowej,
  • po 4 września 2020 r. Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek części opłaty kongresowej.
   Postanowienia pkt i) oraz pkt ii) nie dotyczą Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. W przypadku Uczestników będących Konsumentami, zawierających Umowę na odległość, przysługuje im, niezależnie od prawa przyznanego w ust. 2 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W takim przypadku opłata wniesiona przez Konsumenta zostanie mu
  w całości zwrócona. W celu odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać
  ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącemu Załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku, gdy Konsument weźmie udział w Kongresie, traci prawo odstąpienia od Umowy.
 4. Poza prawem do odstąpienia od Umowy, wskazanym w ust. 2 i 3 powyżej, wyłącza się, w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, możliwość rozwiązania w jakikolwiek sposób Umowy przez Uczestnika Kongresu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane w formie:
  • Listu e-mail na adres e-mail kongres@ratownicymedyczni.com (E-mail zawierający rezygnację powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji),
  • faksu na nr 12 421 40 50,
  • listownie na adres Organizatora (pod uwagę brana będzie data otrzymania oświadczenia przez Organizatora, powyższe nie dotyczy Konsumentów, w których przypadku liczy się data nadania oświadczenia).
 6. Opłaty będą zwracane:
  • w przypadku przelewu bankowego - na rachunek bankowy, wskazany przez Uczestnika,
  • w przypadku karty kredytowej - wyłącznie na kartę użytą podczas płatności.
 7. W przypadkach opisanych w pkt i) lub w pkt ii), e-mail zawierający dane do dokonania zwrotu pieniędzy powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji.
 8. W przypadku zmiany podmiotu finansującego udział Uczestnika w Kongresie, tj. zwrotu Uczestnikowi dokonanej opłaty w związku z pokryciem tej opłaty na rzecz Uczestnika przez osobę trzecią, Organizator zwraca Uczestnikowi wniesioną opłatę pomniejszoną o 20%. Zwrot opłaty zostanie dokonany po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Organizatora opłaty za uczestnictwo w Kongresie dokonanej przez osobę trzecią. Postanowienie powyżej nie dotyczy Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa
VI. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest:
  ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884, NIP 6751441883, REGON 121417864, kapitał zakładowy 58.000,00 złotych
  Dane osobowe przetwarzane są na opisanych poniżej zasadach.
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail: ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – biuro@zizce.edu.pl
 3. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Kongresie.
 4. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wzięcia udziału w Kongresie (w tym założenia konta online przez Uczestników online), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora danych osobowych lub podmiotów trzecich, jednakże tylko w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji odrębnych zgód w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 6. Dane osobowe Uczestnika będą udostępnione:
  i. podwykonawcom Organizatora na potrzeby realizacji Kongresu, a także obsługi księgowej, prawnej lub informatycznej Organizatora, w tym usług podwykonawcy dostarczającego system rejestracji on-line, służący rejestracji uczestnictwa w Kongresie, eCard S.A. w przypadku płatności za jej pośrednictwem,
  ii. w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji stosownych zgód w zakresie marketingu, dane mogą być udostępnione w zależności od zakresu udzielonej zgody innym podmiotom współpracującym z ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, których działalność związana jest z branżą medyczną lub farmaceutyczną.
 7. Dane osobowe przetwarzane:
  • w celu udziału w Kongresie będą przetwarzane przez czas realizacji Kongresu, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi,
  • w przypadku Uczestników online, którzy założyli konto online, będzie ono aktywne do czasu jego usunięcia przez Uczestnika, jednak nie dłużej, niż rok od zakończenia Kongresu,
  • w przypadku wyrażenia jakiejkolwiek zgody – do czasu jej odwołania.
 8. Uczestnikowi przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
VII. Odpowiedzialność
 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ppoż. oraz BHP obowiązujących w miejscu, w którym odbywa się Kongres.
 2. Uczestnik odpowiada za swoje rzeczy w miejscu Kongresu.
 3. Uczestnik zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej podczas Kongresu, w szczególności Organizatorowi, innemu Uczestnikowi lub podmiotowi udostępniającemu budynek, w którym odbywa się Kongres.
 4. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumentów, w stosunku do których zastosowanie mają ogólne zasady powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.
VIII. Zmiana zasad organizacji Kongresu
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad organizacji Kongresu w związku z siłą wyższą, (w tym z epidemią COVID-19), w szczególności poprzez przeprowadzenie Kongresu wyłącznie on-line.
 2. Organizator zawiadomi Uczestników o zmianie zasad organizacji Kongresu za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany podczas rejestracji, a także poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www. ratownicymedyczni.com
 3. Opłata kongresowa Uczestników stacjonarnych biorących udział w Kongresie on-line zostanie obniżona do wysokości opłaty obowiązującej Uczestników online.
IX. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku ewentualnego sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. W przypadku Konsumentów obowiązują zasady ogólne.
 2. W przypadku ewentualnych pytań lub reklamacji należy skontaktować się z Organizatorem wykonawczym Kongresu pod adresem e-mail: kongres@ratownicymedyczni.com lub telefonicznie +48 12 422-09-20
 3. W przypadku składania reklamacji należy szczegółowo opisać zastrzeżenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania kompletnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

 

Załącznik nr 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie,
31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3


Ja, niżej podpisana/y ____________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy uczestnictwa w 8 Kongresie Ratowników Medycznych .
Informuję, że ww. Umowę zawarłam/ - em w dniu (data dokonania zgłoszenia) _____________________

 

_________________________
imię i nazwisko, adres,
podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
data