REGULAMIN uczestnictwa w 10. Ogólnopolskim Kongresie Ratowników Medycznych


I.    Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy o uczestnictwo w Kongresie lub Imprezie Towarzyszącej. 
 2. Umowa – umowa o uczestnictwo Uczestnika w Kongresie lub Imprezie Towarzyszącej,  zawarta pomiędzy Organizatorem Kongresu a Uczestnikiem zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
 3. Kongres – 10. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych, odbywający się w dniach 27-29 października 2022 roku, w sposób mieszany (z zastrzeżeniem postanowień pkt VIII Regulaminu): 
  1. stacjonarnie, tj.  w Auditorium Maximum, przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie dla Uczestników, którzy wybiorą podczas rejestracji taką opcję
  2. dla pozostałych Uczestników online. 
 4. Warsztat – Organizator Kongresu dopuszcza możliwość zorganizowania warsztatów w ramach Kongresu, co zostanie potwierdzone do dnia 3.10.2022 poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej pod adresem www.ratownicymedyczni.com. W przypadku, gdy Warsztaty zostaną zorganizowane, ich wykaz znajdzie się na stronie www.ratownicymedyczni.com, wraz z zasadami uczestnictwa.  Udział w Warsztatach dotyczy wyłącznie uczestników stacjonarnych i będzie wymagać odrębnej rejestracji, a w niektórych przypadkach dodatkowej opłaty, na zasadach opisanych w pkt. III. 10 Regulaminu. 
 5. Organizator Kongresu - ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-83, REGON 121417864, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 58 000,00 zł, strona Umowy.
 6. Uczestnik – uczestnik Kongresu lub Imprezy Towarzyszącej.
 7. Biuro Kongresu – biuro uruchomione podczas trwania Kongresu w miejscu jego odbywania się.
 8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Konsument:
  1. osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  2. osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

II. Program Kongresu

 1. Przewidywane założenia programowe Kongresu dostępne są pod adresem www.ratownicymedyczni.com.
 2. Program Kongresu zostanie udostępniony do dnia 14  października  2022 roku.

III.    Zawarcie Umowy - rejestracja uczestnictwa w Kongresie 

 1. Stroną Umowy o uczestnictwo w Kongresie i Imprezie Towarzyszącej jest Uczestnik. 
 2. Zawarcie Umowy (rejestracja) następuje przez wypełnienie formularza online poprzez system rejestracji online, dostępny na stronie internetowej  www.ratownicymedyczni.com. 
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, termin dokonania rejestracji dla Uczestników biorących udział w Kongresie stacjonarnie upływa w dniu 17 października 2022 roku. Uczestnicy online mogą dokonywać rejestracji również podczas trwania Kongresu. W przypadku jednak Konsumentów wymagane jest wówczas złożenie oświadczenia o zgodzie na dostęp do treści Kongresu przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy, co skutkuje utratą prawa do odstąpienia.  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.
 4. O możliwości udziału w Kongresie stacjonarnie, tj. w sali Auditorium Maximum, decyduje kolejność wpływu opłat kongresowych na rachunek bankowy Organizatora. W przypadku wyczerpania miejsc stacjonarnych udziału w Kongresie przed dniem wskazanym w ust. 3 powyżej, Organizator ma prawo wstrzymania dalszej rejestracji i wcześniejszego zamknięcia listy Uczestników.
 5. Po upływie terminu, wskazanego w ust. 3 powyżej, w zależności od dostępności miejsc, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo jedynie w Biurze Kongresu, podczas rejestracji w miejscu obrad, chyba, że Organizator Kongresu każdorazowo indywidualnie wyrazi zgodę na dokonanie zgłoszenia w inny sposób. Wyrażenie zgody na dokonanie zgłoszenia w inny sposób może nastąpić, w szczególności, poprzez potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 
 6. Udział w Kongresie możliwy jest po dokonaniu opłaty określonej w pkt. IV Regulaminu.
 7. Zgłoszenie udziału w Kongresie dokonane w sposób niezgodny z Regulaminem może nie zostać przyjęte. 
 8. Do wstępu na Kongres stacjonarny upoważnione będą jedynie osoby posiadające identyfikatory kongresowe, otrzymane od Organizatora Kongresu, po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty kongresowej. Dostęp do treści Kongresu w wersji online możliwy będzie po założeniu przez Uczestnika indywidualnego konta i po zalogowaniu do niego za pomocą loginu oraz hasła. 
 9. Do wejścia na Imprezę Towarzyszącą upoważnione będą jedynie osoby zarejestrowane i posiadające bilet wstępu.
 10. W przypadku, gdy zostaną zorganizowane Warsztaty, ze względów dydaktycznych, liczba miejsc na poszczególnych Warsztatach (których wykaz znajdzie się na stronie www.ratownicymedyczni.com) będzie ograniczona, a zgłaszanie uczestnictwa odbywać się będzie na następujących zasadach:
  1. Uczestnikiem Warsztatu może być wyłącznie Uczestnik Kongresu;
  2. Uczestnik, w ramach opłaty kongresowej, może wziąć udział w Warsztacie, wyłącznie po wcześniejszym zaznaczeniu odpowiedniej opcji formularzu zgłoszenia online, w miarę dostępności wolnych miejsc, a także po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z udziałem w Kongresie
  3. W przypadku, gdy część Warsztatów będzie płatna, Uczestnik będzie mógł wziąć udział w dodatkowo płatnym Warsztacie wyłącznie po wcześniejszym zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu online, w miarę dostępności miejsc, a także po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z udziałem w Warsztacie i Kongresie;
  4. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Warsztatach decyduje kolejność zaksięgowania na rachunku bankowym Organizatora Kongresu odpowiednio opłaty kongresowej lub dodatkowej opłaty za udział w dodatkowo płatnym Warsztacie;
  5. potwierdzenie przez Organizatora Kongresu udziału w wybranym Warsztacie, wraz z terminem jego odbywania, zostanie wysłane do Uczestnika wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w Kongresie.
 11. Wzięcie udziału w Warsztacie przez Uczestnika nastąpi na podstawie biletu wstępu, który Uczestnik otrzyma po dokonaniu rejestracji na dany Warsztat.
 12. Rejestracja Uczestników stacjonarnych podczas kongresu możliwa jest w godzinach działania Biura Kongresu. 
 13. Biuro Kongresu będzie czynne dla Uczestników stacjonarnych:
  1. czwartek, 27 października 2022 roku, w godz. 17.00-19.00
  2. piątek, 28 października 2022 roku, w godz. 08.00-16.00
  3. sobota, 29 października 2022 roku, w godz. 08.30-15.00
 14. Certyfikat uczestnictwa w Kongresie oraz punkty edukacyjne przysługują zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

IV.    Opłaty – wysokość i zakres

 1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Kongresie oraz za uczestnictwo w Imprezie dostępna jest na stronie www.ratownicymedyczni.com
 2. Zakres opłaty:
  1. w przypadku Uczestników stacjonarnych opłata OBEJMUJE:
   1. udział w sesjach,
   2. udział w wirtualnej oraz stacjonarnej wystawie medycznej
   3. certyfikat uczestnictwa, 
   4.  wyżywienie w dniu 28 października 2022 roku – lunch i przerwa kawowa,
   5. wyżywienie w dniu 29 października 2022 roku –przerwa kawowa,
   6. możliwość udziału w warsztatach na zasadach opisanych w pkt. III.10 Regulaminu.
  2. przypadku Uczestników online opłata OBEJMUJE:
   1. możliwość udziału w sesjach online, transmitowanych na żywo
   2. udział w wirtualnej wystawie medycznej
   3. certyfikat uczestnictwa 
 3. Opłaty można dokonać:
  1. w formie przelewu bankowego (ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o., mBank S.A. 70 1140 1081 0000 2164 4100 1009 z dopiskiem "Kongres" oraz imieniem i nazwiskiem osoby, za którą dokonywana jest wpłata), 
  2.  w formie przekazu pocztowego,
  3. płatnością online za pomocą karty płatniczej (obsługiwaną przez firmę  Przelewy24): 
   1. Visa Electron
   2. MasterCard
   3. Maestro
   4. MasterCard Electronic
   5. szybkim przelewem online (obsługiwanym przez firmę Przelewy24)
 4. W przypadku formy płatności przez przelew bankowy lub przekaz pocztowy, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni od zawarcia Umowy (dokonania rejestracji w systemie rejestracji online), a także do niezwłocznego przesłania potwierdzenia jej dokonania pocztą e-mail na adres kongres@ratownicymedyczni.com. W przypadku płatnością online za pomocą karty płatniczej oraz szybkiego przelewu online (obsługiwanych przez firmę Przelewy24) płatność następuje z chwilą rejestracji. 
 5. W przypadku niewniesienia opłaty lub wniesienia opłaty w niższej wysokości niż wymagana, Uczestnik zostanie wezwany do zapłacenia różnicy, a w przypadku niedokonania lub nieuzupełnienia opłaty Organizator Kongresu uprawniony będzie do anulowania zgłoszenia w terminie do 17 października 2022 roku. Jeżeli Uczestnik dokonał jakiejkolwiek wpłaty, w przypadku anulowania zgłoszenia zostanie mu ona zwrócona na rachunek bankowy, z którego został wykonany przelew, z potrąceniem kwoty w wysokości 20% wpłaty. W przypadku Konsumentów wszelkie rozliczenia, o których mowa w niniejszym ustępie, zostaną dokonane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie do umów z konsumentami. Wysokość opłaty ustala się na dzień dokonania jej wpłaty, nie zaś na dzień wypełnienia formularza rejestracyjnego. 
 6. Udział w Kongresie możliwy jest po dokonaniu opłaty.
 7. Dane do faktury VAT podane w formularzu podczas rejestracji są ostateczne. Faktura VAT za uczestnictwo zostanie wystawiona zgodnie z podanymi danymi.

V.    Rezygnacja z uczestnictwa w Kongresie oraz zmiana podmiotu pokrywającego opłatę 

 1. Uczestnik Kongresu ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny na zasadach opisanych poniżej.
 2. W przypadku oświadczenia o odstąpieniu od Umowy otrzymanego przez Organizatora:
  1. do 13 października 2022 r., Uczestnik otrzymają zwrot 80% dokonanej opłaty kongresowej,
  2. po 14 października 2022 r., Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek części opłaty kongresowej. 
   Postanowienia pkt i) oraz pkt ii) nie dotyczą Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 
 3. W przypadku Uczestników będących Konsumentami, zawierających Umowę na odległość, przysługuje im, niezależnie od prawa przyznanego w ust. 2 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W takim przypadku opłata wniesiona przez Konsumenta zostanie mu w całości zwrócona. W celu odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.  Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku: 
  1. Kongresu stacjonarnego - gdy Konsument wziął udział w całości Kongresu. W przypadku, gdy Konsument wziął udział w Kongresie stacjonarnym jedynie w części, zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu udziału w Kongresie, z uwzględnieniem wskazanej w Umowie opłaty kongresowej.
  2. - Kongresu online - jeżeli dostęp do treści Kongresu rozpoczął się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 4. Poza prawem do odstąpienia od Umowy, wskazanym w ust. 2 i 3 powyżej, wyłącza się, w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, możliwość rozwiązania w jakikolwiek sposób Umowy przez Uczestnika Kongresu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane w formie:
  1. - wiadomości e-mail na adres: kongres@ratownicymedyczni.com (e-mail zawierający rezygnację powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji),
  2. listownie na adres Organizatora (pod uwagę brana będzie data otrzymania oświadczenia przez Organizatora, powyższe nie dotyczy Konsumentów, w których przypadku liczy się data nadania oświadczenia).
 6. Opłaty będą zwracane:
  1. w przypadku przelewu bankowego i szybkiego przelewu online - na rachunek bankowy, wskazany przez Uczestnika,   
  2. w przypadku karty kredytowej - wyłącznie na kartę użytą podczas płatności. 
 7. W przypadku zmiany podmiotu finansującego udział Uczestnika w Kongresie, tj. zwrotu Uczestnikowi dokonanej opłaty w związku z pokryciem tej opłaty na rzecz Uczestnika przez osobę trzecią, Organizator zwraca Uczestnikowi wniesioną opłatę pomniejszoną o 20%. Zwrot opłaty zostanie dokonany po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Organizatora opłaty za uczestnictwo w Kongresie dokonanej przez osobę trzecią. Postanowienie powyżej nie dotyczy Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.
 8. W przypadkach opisanych w ust. 6. pkt i) lub w pkt ii), e-mail zawierający dane do dokonania zwrotu pieniędzy powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji.

VI.    Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest: ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884, NIP 6751441883, REGON 121417864, kapitał zakładowy 58.000,00 złotych 
  Dane osobowe przetwarzane są na opisanych poniżej zasadach.
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e mail: biuro@zizce.edu.pl
 3. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Kongresie. 
 4. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wzięcia udziału w Kongresie (w tym założenia konta online przez Uczestników online), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (rozliczenia podatkowe), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora danych osobowych lub podmiotów trzecich, jednakże tylko w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji odrębnych zgód w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  5. wzięcia udziału w Kongresie w sposób stacjonarny po przekroczeniu limitu osób mogących osobiście przebywać w pomieszczeniu szkoleniowym (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
 6. Dane osobowe Uczestnika będą udostępnione:
  1. podwykonawcom Organizatora na potrzeby realizacji Kongresu, w tym usług podwykonawcy dostarczającego system rejestracji online, służący rejestracji uczestnictwa w Kongresie, Przelewy24.pl w przypadku płatności za jej pośrednictwem, drukarni wykonującej imienne certyfikaty uczestnictwa w Kongresie, a także obsługi księgowej, prawnej lub informatycznej Organizatora,
  2. w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji stosownych zgód w zakresie marketingu, dane mogą być udostępnione w zależności od zakresu udzielonej zgody innym podmiotom współpracującym z ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, których działalność związana jest z branżą medyczną lub farmaceutyczną.
 7. Dane osobowe przetwarzane:
  1. w celu udziału w Kongresie będą przetwarzane przez czas realizacji Kongresu, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi,
  2. w przypadku Uczestników online, którzy założyli konto online, będzie ono aktywne do czasu jego usunięcia przez Uczestnika
  3. w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe – do czasu jej odwołania,
 8. Uczestnikowi przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII.    Odpowiedzialność

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ppoż. oraz BHP obowiązujących w miejscu, w którym odbywa się Kongres.
 2. Uczestnik odpowiada za swoje rzeczy w miejscu Kongresu.
 3. Uczestnik zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej podczas Kongresu, w szczególności Organizatorowi, innemu Uczestnikowi lub podmiotowi udostępniającemu budynek, w którym odbywa się Kongres.
 4. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumentów, w stosunku do których zastosowanie mają ogólne zasady powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.

VIII.    Zmiana zasad organizacji Kongresu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad organizacji Kongresu w związku z siłą wyższą (w tym z epidemią COVID-19), w szczególności poprzez przeprowadzenie Kongresu wyłącznie online. 
 2. W przypadku, gdy na mocy obowiązujących regulacji prawnych limit osób uczestniczących bezpośrednio i osobiście w danym wydarzeniu ulegnie zmniejszeniu w stosunku do liczby miejsc w sali, Organizator zmuszony będzie do zmniejszenia liczby uczestników obecnych w sali Auditorium Maximum. Organizator wyznaczy Uczestników uprawnionych do przebywania w ww. sali według kolejności dokonywania opłat kongresowych.
 3. Organizator zawiadomi Uczestników o zmianie zasad organizacji Kongresu za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany podczas rejestracji, a także poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www. ratownicymedyczni.com 
 4. Opłata kongresowa Uczestników stacjonarnych biorących udział w Kongresie online zostanie obniżona do wysokości opłaty obowiązującej Uczestników online.

IX.    Postanowienia końcowe

 1. W przypadku ewentualnego sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. W przypadku Konsumentów obowiązują zasady ogólne.
 2. W przypadku ewentualnych pytań lub reklamacji należy skontaktować się z Organizatorem Kongresu pod adresem e-mail: kongres@ratownicymedyczni.com lub telefonicznie +48 12 422-09-20
 3. W przypadku składania reklamacji należy szczegółowo opisać zastrzeżenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania kompletnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy. 
 4. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek utworów udostępnionych w ramach Kongresu jest zabronione, o ile nie postanowiono inaczej.
 5. Uczestnicy nie mogą dostarczać w związku z udziałem w Kongresie jakichkolwiek treści bezprawnych. 
 6. W celu wzięcia udziału w Kongresie w wersji online, Uczestnik powinien spełnić następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator:
  1. komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) ze źródłem dźwięku połączone z Internetem, umożliwiający dostęp do Serwisu;
  2. zaktualizowana przeglądarka internetowa (rekomendujemy korzystanie z 4 przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Edge, Safari) z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies z wyłączoną wtyczką blokującą reklamy (np. AdBlock). 

 Załącznik nr 1 
Wzór formularza odstąpienia od umowy 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie, 
31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3


Ja, niżej podpisana/y ____________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy uczestnic

twa w 10. Kongresie Ratowników Medycznych. 
Informuję, że ww. Umowę zawarłam/ - em w dniu (data dokonania zgłoszenia) _____________________

_________________________
imię i nazwisko, adres,
podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
data


Załącznik nr 2 
Wzór zgody dla konsumentów na dostęp do treści Kongresu przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy


ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie
31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3

Ja, niżej podpisana/y _______________________________  proszę o dostęp do transmisji i/ lub nagrań Kongresu przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. Tym samym przyjmuje do wiadomości, że od tego momentu nie mogę odstąpić od umowy.


_________________________
imię i nazwisko, adres, data, podpis

 

 

Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej
 • Pobierz na Google Play
 • Pobierz na AppStore