Warunki uczestnictwa - V OKRM

Przejdź do treści

Menu główne:

Uczestnictwo
WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszenie powinno nastąpić poprzez:
wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej www.ratownicymedyczni.com oraz wysłanie kopii dowodu wpłaty pocztą, pocztą e-mail na adres kongres@ratownicymedyczni.com lub faxem na numer: 12 421 40 50
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 22 września 2017 roku (liczy się data wpływu do Organizatora Kongresu).

Po tym terminie, w zależności od dostępności miejsc, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo jedynie w Biurze Kongresu, podczas rejestracji w miejscu obrad, chyba, że Organizator każdorazowo indywidualnie wyrazi zgodę na dokonanie zgłoszenia w inny sposób.

Wszyscy uczestnicy Kongresu, którzy prześlą zgłoszenie do dnia 22 września 2017 roku otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, które będzie przesłane e-mailem lub faxem do dnia 2 października 2017 roku. W przypadku braku potwierdzenia do tego dnia bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Kongresu: 12 422 09 20

UWAGA! Organizatorzy zastrzegają sobie, w przypadku wyczerpania miejsc, prawo zamknięcia listy uczestników Kongresu przed 22 września 2017 roku.

Wpłat należy dokonywać na konto:
ZiZ CENTRUM EDUKACJI Sp. z o.o.,
ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków
mBank 70 1140 1081 0000 2164 4100 1009
z dopiskiem "Kongres" oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika

Wysokość opłaty ustala się na dzień dokonania wpłaty, nie zaś na dzień dokonania zgłoszenia.

Opłata kongresowa OBEJMUJE:
• udział w uroczystym rozpoczęciu oraz sesji inauguracyjnej w dniu 12 października 2017 roku (Uwaga! decyduje kolejność zgłoszeń! Udział jest przewidziany wyłącznie dla pierwszych 300 osób zgłoszonych na uroczyste rozpoczęcie Kongresu),
• udział we wszystkich sesjach oraz wystawie towarzyszącej,
• pakiet materiałów kongresowych,
• certyfikat uczestnictwa,
• wyżywienie w dniu 13 października 2017 roku  –  lunch i przerwa kawowa,
• wyżywienie w dniu 14 października 2017 roku  –  przerwa kawowa.

Opłata NIE OBEJMUJE:
• uczestnictwa w imprezie towarzyszącej,
• zakwaterowania.

WARUNKI REZYGNACJI
Uczestnik może zrezygnować z udziału w Kongresie do dnia 1 września 2017 roku na zasadach poniżej:
W przypadku wycofania środków przez uczestnika (tj. zwrotu uczestnikowi dokonanej opłaty w związku następnie  z pokryciem tej opłaty na rzecz uczestnika przez osobę trzecią) bądź rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie lub imprezie towarzyszącej do dnia 1 września 2017 roku Organizator zwraca wniesione opłaty pomniejszone o 20% (co nie dotyczy uczestników będących konsumentami, którzy mogą jednak zostać, na zasadach ogólnych przepisów prawa, obciążeni kosztami Organizatora poniesionymi do dnia rezygnacji, w zakresie związanym z zapewnieniem ich udziału w Kongresie). Po tym terminie rezygnacja nie będzie możliwa.

Rezygnacja z udziału w Kongresie lub wycofanie środków z imprezy towarzyszącej muszą być zgłoszone pisemnie  –  faxem na numer 12 421 40 50 lub listownie na adres Biura Organizacyjnego (decyduje data wpłynięcia pisma), podając równocześnie numer konta, na które należy zwrócić wpłatę.

 
V OGÓLNOPOLSKI KONGRES RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego